با نکات حقوقی مورد نیاز در زندگی آشنا شوید

بلاگ مردم نما
مُسَبِّب ورود خسارت به اموال دیگران مسئولیت دارد!

مُسَبِّب ورود خسارت به اموال دیگران مسئولیت دارد!

۱. انواع مسؤولیت در دنیای حقوقبه طور کلی، در عالم حقوق مدنی مسؤولیت را به دو دسته‌ی کلّی مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت غیرقرار دادی تقسیم می‌کنند:الف. مسؤولیت قراردادیمسؤولیت قراردادی آن‌است که ناشی از نقض تعهدات برآمده از یک قرارداد باشد؛

ادامه